ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ວິໂນນ່າ ຄອສເມຕິກ ຈຳກັດ ເລີ້ມກໍ່ຕັ້ງເມື່ອວັນທີ່ 22 ກັນຍາ 2016 ຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງສຳອາງ ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນການສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນຂ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແລະນຳໃຊ້ສ່ວນປະສົມແຕ່ສະໝຸນໄພເປັນຫຼັກ ຍ້ອນເຮົາເບີ່ງເຫັນເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການໃຊ້ຊີວິດວ່າຕ້ອງມີຄວາມພົວພັນແລະມີສຸກຂະພາບທີ່ດີພ້ອມໄປນຳກັນ

ຈຶ່ງໄດ້ມີສິນຄ້າຕົວທຳອີດຂຶ້ນມາເປັນ ສະບູວິໂນນ່າ ສະບູອະນາໄມເຮັດຄວາມສະອາດຈຸດຊ່ ອນເລັ້ນໃນຜູ້ຍິງ ດ້ວຍຄຸນຄ່າຈາກສານສະກັດໃນຫຍ້າລີແພ ສະໝຸນໄພໄທທີ່ນຳໃຊ້ມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ເຮັດໃຫ້ສະບູວິໂນນ່າຂອງເຮົາເປັນທີ່ພຶງພໍໃຈໃນກຸ່ມລູກຄ້າທຸກຊ່ວງໄວ ຍ້ອນເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເລື່ອງຂອງຈຸດຊ່ອນເລັ້ນ ຈົນເປັນທີ່ນິຍົມໃນປະເທດໄທ ແລະຕ່າງປະເທດ

Brand Belief

ວິໂນນ່າ ເຊື່ອຢ່າງສຸດໃຈວ່າ ຄວາມມັ່ງຄັ່ງລ່ຳລວຍພຽງແນວດຽວ ບໍ່ສາມາດນຳພາຜູ້ຄົນໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຄັນບໍ່ມີຄວາມພົວພັນອັນດີນຳຜູ້ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຄວາມສຸກ ຄວາມສົມບູນໃນຊີວິດ ກໍ່ບໍ່ອາດເຕີມເຕັມໄດ້ແມ່ນແທ້

Brand Vision

ວິໂນນ່າ ຕ້ອງການເປັນແບນລະດັບເອເຊຍ ໃນກຸ່ມສິນຄ້າ Wellness ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງແລະໃຫ້ປະສົບການທີ່ດີ ທັ້ງກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະຄູ່ຄ້າຂອງເຮົາ

Mission

1 ວິໄຈ ຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ທັ້ງດ້ານສຸກຂະພາບ ຄວາມງາມ ຄວາມພົວພັນ ແລະຄຸນຄ່າທາງຈິດໃ່ຈ

2 ສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາທີມວຽກແລະວິທີການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ມີຄວາມສຸກກັບວຽກທີ່ເຮັດ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນບົດບາດໜ້າທີ່ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມສົ່ງມອບຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໄປຍັງລູກຄ້າແລະຄູ່ຄ້າຂອງເຮົາ

3 ມອບປະສົບການທີ່ດີແກ່ຜູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະຄູ່ຄ້າຂອງເຮົາຜ່ານຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການຂອງເຮົາ